Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Starlight Boulevard als verkoper van tickets optreedt. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door Starlight Boulevard zijn aanvaard. Aan toezeggingen door enig lid van Starlight Boulevard kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die uitdrukkelijk door Starlight Boulevard schriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.2 Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Starlight Boulevard expliciet is aanvaard.
 • 1.3 Onze privacy verklaring is van toepassing. Een link vindt u onderaan deze pagina.

2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde betekenis:

 • 2.1 Starlight Boulevard: de naam van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
 • 2.2 E-Ticket of Ticket: het toegangsbewijs voor een voorstelling.
 • 2.3 Koper: de persoon die met Starlight Boulevard een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) voor een van de voorstellingen.
 • 2.4 Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door Starlight Boulevard van de door de koper geplaatste order welke door Starlight Boulevard wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres of aan hem wordt afgegeven.
 • 2.5 Het theater: De ruimte waar de voorstelling van Starlight Boulevard plaatsvindt. Dit kan per voorstelling een andere ruimte zijn.
 • 2.6 Administratie- of servicekosten: Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen: de kosten voor het gebruik maken van de betaalwijze (iDeal), de kosten van de payment processor (Mollie) en kosten die worden gemaakt voor het platform voor de aankoop, verwerking en afwikkeling van Ticket (Flextickets)

3: Plaatsing van bestellingen

 • 3.1 Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: de koper in de webshop van Starlight Boulevard de bestel- en betaalprocedure volledig heeft doorlopen en het opgegeven bedrag is verwerkt.
 • 3.2 Van een bestelling door de koper is ook sprake indien de koper alle vereiste gegevens telefonisch of in persoon heeft doorgegeven aan Starlight Boulevard en het totaalbedrag op de rekening van Starlight Boulevard is ontvangen.
 • 3.3 Een bestelling is definitief nadat Starlight Boulevard de ontvangst van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging via e-mail heeft bevestigd.

4: Prijzen

 • 4.1 De door Starlight Boulevard gehanteerde prijzen zijn bindend. In de door Starlight Boulevard gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de administratie- of servicekosten.
 • 4.2 Prijzen zijn uitgedrukt in euro's.
 • 4.3 De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Starlight Boulevard behoudt zich het recht voor om prijzen voor zijn voorstellingen zonder vooraankondiging of opgaaf van reden te wijzigen.
 • 4.4 Starlight Boulevard behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op zijn kaartprijs door middel van bijvoorbeeld kortingscodes.
 • 4.5 Kortingscodes zijn enkel inwisselbaar tijdens de afrekenprocedure en kunnen niet met terugwerkende kracht worden verzilverd.
 • 4.6 Kortingscodes zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

5: Betaling

 • 5.1 Betaling dient te worden verricht via iDeal middels de webshop van Starlight Boulevard welke verzorgd wordt door Mollie of, in afwijking daarvan, op een door Starlight Boulevard nader aan te geven wijze.
 • 5.2 Bij betaling via iDeal worden de betalingsgegevens door uw eigen bank beveiligd verzonden.
 • 5.3 Betalingen via iDeal worden namens Starlight Boulevard gedebiteerd door Mollie.
 • 5.4 Alle betalingen worden in euro's geïncasseerd.

6: (Af)levering tickets

 • 6.1 Starlight Boulevard verzendt de e-tickets per e-mail.
 • 6.2 In afwijking van bovengenoemde kan Starlight Boulevard ervoor kiezen dat de tickets op een andere wijze worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen voor aanvang van de voorstelling door de koper op te laten halen in de hal van het theater. In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de koper om dit tijdig te doen.

7: Aankoopgarantie en annuleringen

 • 7.1 Indien een voorstelling door de organisator wordt afgelast en de koper binnen tien dagen na bekendmaking contact opneem met Starlight Boulevard, biedt Starlight Boulevard op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag exclusief administratie/servicekosten.
 • 7.2 Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.
 • 7.3 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen niet worden geannuleerd.
 • 7.4 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen in overleg met Starlight Boulevard wel worden geruild voor kaarten van een voorstelling in dezelfde speelperiode.

8: Donaties

 • 8.1 Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen donaties doen aan Starlight Boulevard.
 • 8.2 Donaties zijn onherroepelijk en geschieden zonder directe tegenprestatie.
 • 8.3 Een donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij mag beschikken en waarover hij zeggenschap heeft.
 • 8.4 Om een donatie te kunnen doen, dient een donateur via de website van Starlight Boulevard zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.
 • 8.5 Voor het verwerken van donaties maakt Starlight Boulevard gebruik van de diensten van Mollie, die de donaties via de website van de Stichting faciliteert.

9: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 • 9.1 In voorkomende gevallen kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.
 • 9.2 De koper van een door Starlight Boulevard geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van voorstellingen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege Starlight Boulevard alsmede door het bevoegde gezag gegeven.
 • 9.3 Voor een weigering door Starlight Boulevard of een openbaar gezag om een koper van een door Starlight Boulevard geleverd ticket toe te laten tot een voorstelling vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Starlight Boulevard niet aansprakelijk zijn.
 • 9.4 De koper van een ticket bezoekt een voorstelling op eigen risico. Starlight Boulevard zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het voorstelling of het bijwonen daarvan.
 • 9.5 De door Starlight Boulevard aangegeven categorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij eventueel door het theater, waarvoor de tickets zijn uitgegeven, gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Starlight Boulevard behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
 • 9.6 De koper van een door Starlight Boulevard geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen gegeven door of namens Starlight Boulevard of het bevoegde gezag betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot de voorstelling, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Starlight Boulevard rust geen verplichting of aansprakelijkheid tot het dienaangaande nader informeren van koper.
 • 9.7 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van de voorstellingen.
 • 9.8 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op tijd aanwezig te zijn en voor aanvang van de voorstellingen zijn plaatsen in te nemen. Na aanvang van de voorstelling is toegang tot de locatie slechts met toestemming van het Starlight Boulevard mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien de koper de voorstelling hierom niet bij kan wonen.
 • 9.9 De door Starlight Boulevard gehanteerde prijzen zijn in sommige gevallen onderhevig aan schommelingen. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn besteld de geldende prijs.
 • 9.10 Het retourneren van tickets is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Zie punt 7 voor meer informatie.
 • 9.11 Het is niet toegestaan de door Starlight Boulevard geleverde toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
 • 9.12 Indien wordt gehandeld in strijd met bovengenoemde voorwaarden is Starlight Boulevard gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot de voorstelling worden ontzegd, zonder recht op restitutie noch schadevergoeding.
 • 9.13 In het geval van een voorstelling met vaste zitplaatsen krijgt alleen de persoon die zich kan identificeren als rechthebbende toegang tot de voorstelling.

10: Toepasselijk recht

 • 10.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.